از زبان آمار 1 :

فمنیسم در آمریکا تا سال 2003 ، وندی شلیت :

1-      دختران همینکه به سن بلوغ می رسند گویی ذاتا در مقابل پسران پاکدامنی می کنند ، اما فرهنگ ما به آنان می آموزد که این یک مشکل است . در جوامع ساده تر که پاکدامنی هرگز تضعیف نشده ، زنان جوان حیای بیشتری دارند .

2-      بدیهی است وقتی اجازه دادیم هر کاری آزاد باشد ، آزار جنسی ، مزاحمت ها و تجاوز به عنف هم افزایش پیدا می کند ، جامعه ای که علیه شرم و حیا اعلام جنگ کرده ، دشمن زنان است .

3-      هیلاری کاریپ آمریکائی در کتاب دختران می نویسد : از بیشتر نوشته های دختران چنین بر می آید که آنان پیوسته احساس می کنند با رفتار های خشونت آمیز به آنان بی احترامی می شود . این رفتارها به صورت های گوناگون مانند مزاحمت های جنسی ، اذیت و آزار روانی ، آزار جسمی و کلامی و تجاوز به عنف دیده می شود . مزاحمت های جنسی ، نگرانی روزانه آنها محسوب می شود و بیشتر دختران حتی برای تنها قدم زدن در خیابان احساس امنیت نمی کنند .

4-      تجاوز به عنف ( به زور ) از هر 34 دقیقه یک فقره به هر 14 دقیقه ( یک فقره ) رسیده ، طبق نوشته مجله امریکای نیوزویک هر ساله دهها هزار کودک در اروپا مورد تجاوز جنسی و سو استفاده های دیگر قرار می گیرند . این آمار مربوط به دو دهه ی گذشته است اکنون این آمار به طور وحشتناکی افزایش یافته است .

ادامه دارد ...