خروشچف ( رئیس جمهور اسبق اتحاد جماهیر شوروی ) :

آینده شوروی در خطر است و جوانان هرگز آتیه امید بخشی ندارند ، چرا که بی بند وبار و اسیر شهوات گشته اند .

فرانتس فانون ( جامعه شناسی و فیلسوف فرانسوی ) در مورد انقلاب الجزایر :

هر چادری که دور انداخته شود افق جدیدی را که برای استعمار ممنوع بوده در برابر او می گشاید و پس از دیدن هر چهره بیحجابی ، امیدهای حمله ور شدن استعمار ده برابر می شود .

چارلی چاپلین :

دخترم هیچ کس و هیچ چیز دیگر را در این جهان نمی توان یافت که شایسته آن باشد که دختری ناخن پای خود را به خاطر آن عریان کند .

برهنگی بیماری عصر ماست به گمان من تن عریان تو باید از آن کسی باشد که روح عریانش از آن توست ( نامه ای به دخترم )

ویکتور هوگو :

می گویند بردگی در اروپا از بین رفته است اما بردگی همچنان ادامه دارد و بر زنان تحمیل می شود و نامش فحشاست

اصولا زن عفیف ، زیبا و دلپسند است ، وجاهت توام با وقار و عفت به زن قدرتی می دهد که قوی ترین مردان را یارای مقاومت در برابر او نیست ، بلکه آنها را به خضوع و تعظیم در مقابل خویش وادار می سازند .

ژان ژاک روسو :

شبیه شدن زنان به مردان ، باعث تسلط مردان بر آن ها می شود .

جان اف کندی :

نسل جوان روپایی و امریکایی هوسبازند و من برای نسل آینده امریکا بیمناکم .

سمیون دوبوار ( فیلسوف و همسر پل سارتر یکی از رادیکال ترین فمینست ها ) :

وی پاکدامنی را امری طبیعی می دانست و معتقد بود پاکدامنی یکی از خصوصیت زنانه ای هست که حقیقتا اساس بیولوژیکی دارد و زنان را حفاظت می کند .

ایمانوئل کانت ( فیلسوف ) :

در عشق جنسی عاشق معشوق را تنها به دید یک شی اشتها آور می نگرد . به محض آنکه معشوق در اختیار قرار گرفته شد و آن رغبت آرام گردید ، دیگر دور انداخته می شود ، مثل دور انداختن لیموئی که کاملا مکیده شده یعنی رابطه جنسی به تنهایی و بدون عشق تحقیر طبیعت انسانی است .

سالی کلاین ( فمنیست ) :

در حقیقت آنچه بدست آمده است آزادی زیاد زنان نبوده بلکه مشروعیت بخشیدن به بی بند و باری مردان بوده .

برتراند راسل :

از لحاظ هنر مایه تاسف است که به آسانی بتوان به زنان دست یافت و خیلی بهتر است که وصال زنان دشوار باشد بدون آنکه غیر ممکن گردد .

ادامه دارد ...