بشارتهای خدا

 

 امام جعفر صادق(ع) : اگر زن عفت داشته باشد به دنیا می ارزد وگرنه به خاک هم نمی ارزد.


پیامبر اکرم (ص) : ... زنی که برای حفظ غیرت ، استقامت ورزیده و برای خدا وظیفه خود را بخوبی انجام داد ، خدا پاداش شهید را به او خواهد داد.


پیامبر اکرم (ص) : پروردگارا زنانی که خود را خود را پوشیده نگه می دارند مشمول رحمت و غفران خود بگردان.


پیامبر اکرم (ص) : شرف مقنعه ای که زن بر سر دارد از دنیا و آنچه در آن است ارزندا تر می باشد.


پیامبر اکرم (ص) : آن هنگام که پوشش سر زنی باشد ارزش آن از دنیا و آنچه در آن است بیشتر است.


امام علی (ع) : همانا حجاب متین برای آنان(زنان) متضمن سعادت است.


امام علی (ع) : زکات زیبایی، پاکدامنی است.


امام علی (ع) : پوشیدگی زن به حالش بهتر است و زیبایی اش را پایدارتر می سازد.


پیامبر اکرم (ص) : کسی که نظر به نامحرم را از خوف خداوند ترک کند، خدا به او ایمانی عطا می کند که شیرینی آن را در قلبش می یابد.


پیامبر اکرم (ص) : زنان خود را، با پوشش اندام و چشم، از دید نامحرمان بازدارند، که زنان هر چه پوشیده تر باشند سعادتمند تر هستند.


امام علی (ع) : حفظ، حراست ، پنهان کردن و دورداشتن زن از نامحرم بهترین نعمت و خوشبختی برای  اوست و دلربایی و جذابیت او را گسترش می دهد

 

ادامه دارد...