سفارشات

 

رسول خدا(ص) فرمودند : برای زن سزاوار نیست که هنگام بیرون رفتن از خانه اش لباسش را جمع و فشرده کند.

 

حضرت علی (ع) : زن باید بخیل باشد چه در خرج کردن پول شوهر و چه نسبت به عفت خود.

 

رسول خدا(ص) فرمودند : اگر مردی زنی را دید و ترسید رویت آن در او محبتی ایجاد کند، فورا نظر خود را برگرداند و چشم به آسمان بدوزدو با خدا مناجات نماید.

 

حضرت علی (ع) : اگر جوانی زنی را دید و دلباخته او گردید و حس کرد در این راه ناتوان شده است دو رکعت نماز بخواند و از فضل خدا در خواست نماید تا خدا آرزویش را در آینده برآورد.

 

از امیرالمومنین پرسیدند، به چه چیز میشود چشم را از مناظرشهوت پوشاند؟

فرمودند:با تسلیم شدن و تحت نفوذ و محبت در آوردن برای خدائی که پنهان و آشکار را می داند.

 

قال رسول الله (ص) : بارزترین درجه زنان سه چیز است.پوشیدن چشم از نامحرمان،پوشیدم تمام اندام از بیگانگان، کم و با حیا از منزل بیرون شدن.

ادامه دارد...