حد حجاب


رسول اکرم (ص) از اسماء در حالی که جامه های نازک و بدن نما پوشیده بود رو برگرداندند و گفتند: ای اسماء همین که زن بحد بلوغ رسید، سزاوار نیست چیزی از بدن او دیده شود مگراین و آن که اشاره به مچ دست به پایین و صورتشان نمودند.

 

امام صادق (ع): برای زن جایز نیست که روسری و پیراهنی برتن کند که بدنش را نپوشاند.

امام صادق(ع) سوال شد : آیا آرنج زن تا مچ از قسمتهایی است که باید از نامحرم پوشاند؟ فرمودند : بلی آنچه زیر روسری قرار گیرد و همچنین از محل دستبند به بالا باید پوشانده شود.

 

امام صادق(ع) در مورد زینتهایی که جایزاست زن در مقابل نامحرم ظاهر کند فرمودند: صورت و کف دو دست.

 

از امام صادق(ع) سوال شد برای مرد نامحرم نگاه کردن به چه قسمت از بدن زن جایز است؟ فرمودند:چهره،دو کف دست.

 

امیرالمومنین(ع) فرمودند: برشما لازم است لباس ضخیم (بیرون از منزل دربرابر نا محرم) بپوشید هر کسی که لباسش نازک است دین او نیز مثل لباسش ضعیف و نازک است.