2- پس علت پیشرفت های غربی چیست؟


- ما همه پیشرفتهایی که در غرب مطرح است، را پیشرفت نمیدانیم مثلا در غرب با استفاده از جذابیتهای زن بازاریابی و فروش کالا و تولیدات بالا رفتع و این مساوی اسن با ضایع ساختن ارزش زن.


- پیشرفت کشورهای غربی معلول بی حجابی نبوده بلکه در خیلی از عرصه ها پیشرفت آنان معلول تلاشها،برنامه ریزیها و مدیریتهای آنان بوده و چه بسا اگر حجاب داشتند، پیشرفته تر از الان بودند.


- پیشرفت نکردن ما معلول حجاب نیست،بلکه علت در عوامل دیگری مانند عدم برنامه ریزی و تلاش کافی خودمان، و سیستم مدیریت جامعه است.


- استهلاک قوا گاهی مادی و گاهی معنوی است. بی حجابی بخش عظیمی از قوای معنوی انسان را مستهلک میکند و مانع تعالی روحی انسان میشود. این مسئله نه تنها مختص مسائل جنسی نیست، بلکه اگر کسی دائم مشغول خوردن باشد و هم و غمش شکمش باشد و یا که زیاد بخوابد، قوایش مستهلک میشود و نمیتواند به مرتبه رشد و تعالی مورد نظر برسد جامعه ای که حجاب وجود دارد تحریقات جنسی به حداقل میرسد.